top of page

Veidlapas

Iesniegumi

Iesniegums (brīvas formas)

Iesniegums par ūdens skaitītāja nomaiņu/uzstādīšanu

Iesniegums par prombūtni

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums

Iesniegums komunālo pakalpojumu līguma noslēgšanai

Iesniegums komunālo pakalpojumu līguma pārtraukšanai

Līgumi

Līgumu slēgšanas kārtība

Lai uzsāktu līguma sagatavošanu, klientam jāaizpilda iesnieguma veidlapa un kādā no minētajiem veidiem jāiesniedz SIA "VNK serviss":

 • parakstot ar drošu elektronisku parakstu un sūtot uz e-pastu info@vnkserviss.lv;

 • sūtot pa pastu adresātam SIA "VNK serviss", uz biroja adresi (Saules iela 19, Ventspils, LV-3601);

 • aizpildot un iesniedzot uz vietas kādā no minētajām adresēm:

  • galvenajā birojā (Saules iela 19, Ventspils);

  • Vārves filiālē (“Zūras 7”, Zūras, Vārves pag.);

  • Ugāles filiālē (Rūpnīcas iela 2-31, Ugāles pag.).

Saņemot iesniegtos dokumentus, pakalpojumu sniedzējs sagatavo pakalpojumu līgumu. Līgumi tiek slēgti tikai ar īpašniekiem vai to pilnvarotām personām (papildus jāiesniedz pilnvaras kopija).

Rēķinu saņemšana

Pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas klientam tiek nosūtīta reģistrācijas saite e-pakalpojumu portālā Bill.me. Ja klients nereģistrējas Bill.merēķini par sniegtajiem pakalpojumiem tiek sūtīti uz klienta norādīto e-pastu vai pa pastu, piemērojot pasta izdevumus.

Īpašnieku maiņa

Mainoties nekustamā īpašuma objekta īpašniekiem, abas iesaistītās puses aizpilda iesniegumus (jaunais īpašnieks – par līguma slēgšanu, bijušais īpašnieks – par līguma pārtraukšanu) un nogādā SIA "VNK serviss".

 

Pakalpojumu sniegšana un lietošana bez pakalpojuma līguma noslēgšanas ir aizliegta.

​Līgums par komunālo pakalpojumu sniegšanu

Iesniegumu iesniegšanas kārtība

SIA "VNK serviss" adresētu iesniegumu var iesniegt: 

 • parakstot ar drošu elektronisku parakstu un sūtot uz e-pastu info@vnkserviss.lv;

 • sūtot pa pastu adresātam SIA "VNK serviss", uz biroja adresi (Saules iela 19, Ventspils, LV-3601);

 • iesniedzot vai ievietojot SIA "VNK serviss" pastkastītē kādā no minētajām adresēm:

  • galvenajā birojā (Saules iela 19, Ventspils);

  • Vārves filiālē (“Zūras 7”, Zūras, Vārves pag.);

  • Ugāles filiālē (Rūpnīcas iela 2-31, Ugāles pag.);

  • Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldē (Lielā iela 28, Piltene).

Iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai — vārds un uzvārds, kā arī adrese un tālruņa numurs; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese, kontakttālrunis).

Ātrākai saziņai aicinām nosūtīt iesniegumus uz e-pastu (info@vnkserviss.lv)!

bottom of page