top of page

Projekti

SIA “VNK serviss” valdes locekle Diāna Skudra 2023. gada marta sākumā apmeklēja Varšavu, lai pārstāvētu uzņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “ReNutriWater” atklāšanas pasākumā, kurā tika apstiprināta SIA “VNK serviss” dalība Eiropas līmeņa pētniecības projektā un parakstīts vadošā partnera projekta līgums par kopējo projekta attiecināmo izmaksu summu 3 847 233,61 EUR, tajā skaitā piešķirot grantu finansējumu SIA “VNK serviss” aktivitātes īstenošanai 137 385,02 EUR.

Projekta “ReNutriWater” mērķis ir izpētīt labākās pasaulē pieejamās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas un metodes, lai sekmētu iespēju atkārtoti izmantot attīrītus notekūdeņus dažādos nolūkos, veicinot ilgtspējīgu un lietderīgu ūdens resursu patēriņu.

Ar mērķi attīstīties par reģiona nozares inovāciju līderi, uzņēmums “VNK serviss” pirmo reizi ir iesaistījies projektā, kas tiek īstenots INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā. Šajā vērienīgajā projektā piedalās 14 partneri no piecām dažādām valstīm (Polijas, Somijas, Lietuvas, Latvijas un Dānijas), kā arī 22 asociētie partneri no astoņām valstīm (no iesaistītajām partnervalstīm, Igaunijas, Beļģijas un Zviedrijas). Latviju projektā pārstāv SIA “VNK serviss”, Latvijas Universitāte un SIA “Jūrmalas ūdens”.

Projekts norisināsies līdz 2025. gadam, un tā laikā tiks veikti dažādi starptautiski pilotprojekti un pētījumi, kuru rezultāti sniegs nozīmīgu praktisku, zinātnisku un informatīvu bāzi gan projekta partneriem, gan plašākam sabiedrības lokam – izstrādājot drošus risinājumus notekūdeņu atkārtotai izmantošanai tādās darbības jomās kā, piemēram, ielu tīrīšanā un atpūtas vietu un augu laistīšanā, tādējādi ietaupot finansiālos un dabas resursus.

SIA “VNK serviss” iesaistīšanās šāda mēroga projektā dod iespēju tehnoloģiju pārneses aktivitātes īstenot par Eiropas finansējuma grantu finansējuma līdzekļiem.

ReNutriWater projekta logo

Projekts NURSECOAST-II tiek īstenots Interreg programmas ietvaros ar mērķi pilnveidot un attīstīt notekūdeņu attīrīšanas sistēmas piekrastes tūrisma teritorijās, SIA “VNK serviss” gadījumā – Jūrkalnē, tādējādi saglabājot Baltijas jūras ūdens un ekosistēmas kvalitāti, kā arī veicinot mazo notekūdeņu attīrīšanas staciju efektivitāti.

Projektā piedalās partneri no astoņām valstīm: Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Projekta attiecināmo izmaksu summa ir ~ 4,42 miljoni, tajā skaitā 120 tūkstošu EUR granta finansējums SIA “VNK serviss” aktivitātes īstenošanai.

Projekts tiek realizēts, pamatojoties uz to, ka zemākam iedzīvotāju skaitam paredzētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas šajās teritorijās bieži vien sastopas ar grūtībām vasaras mēnešos, kad tūrisma dēļ strauji palielinās iedzīvotāju skaits un notekūdeņu daudzums. Tā rezultātā Baltijas jūrā rodas tādas problēmas kā piesārņojums un nepatīkamas smakas, kas ievērojami apdraud jūras ekosistēmu.

NURSECOAST-II projekts ir zīmīgs arī ar to, ka ir vērsts uz mazo notekūdeņu attīrīšanas sistēmu problēmām, un, tā kā visas Ventspils novada attīrīšanas sistēmas tiek ietvertas mazo sistēmu kategorijā, projekts netieši sniegs pienesumu visām Ventspils novada attīrīšanas stacijām, jo tā ietvaros tiks pētīti un testēti pielāgoti tehnoloģiskie risinājumi mazas apdzīvotības notekūdeņu attīrīšanas sistēmu specifikai. Respektīvi – NURSECOAST-II projekta mērķis ir meklēt inovatīvus risinājumus problēmām, ar kurām saskaras nelielas jaudas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas strādā ar atšķirīgu tūristu radīto piesārņojuma slodzi. Kopumā seši projekta partneri, tostarp SIA “VNK serviss”, testēs un pētīs eksperimentālās tehnoloģijas, tostarp uz dabu balstītu risinājumu izmantošanu, kā ekspluatācijas izmaksas varētu nozīmīgi ļaut samazināt notekūdeņu attīrīšanas tarifu nākotnē.

Projekta ietvaros tiks pētītas esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to darbības problēmas, virzīti turpmāki uzlabojumi un izstrādātas pamatnostādnes notekūdeņu attīrīšanai tūrisma teritorijās visā Baltijas jūras reģionā. Īstenojot efektīvus risinājumus, NURSECOAST-II projekta mērķis ir aizsargāt trauslo Baltijas jūras ekosistēmu, nodrošinot veselīgāku vidi gan reģiona iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem, gan jūras dzīvniekiem un ekosistēmai.

NURSECOAST-II projekta logo

Realizētie projekti

Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Tārgales pagastā

 

 

 

Pašvaldības SIA „VNK serviss” iesaistījusies ESF projektā “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Tārgales pagastā” (Nr. 4.3.1.0/22/A/048).

 

Projekta realizācijas laiks: 13.12.2023.

 

Projekta mērķis: projekta vispārīgais mērķis ir veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Tārgales ciema centralizētajā siltumapgādē.

Projekta specifiskie mērķi: 1. Paaugstināt siltumavota efektivitāti, samazinot vietējo atjaunojamo energoresursu (šķeldas) un elektroenerģijas patēriņu, siltumenerģijas ražošanā; 2. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizēšana un pieaugums centralizētajā siltumapgādē – ar jaudu līdz 0,95 MW; 3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 2,41 CO2 tonnas/gadā.

Lai sasniegtu projekta mērķi tiek plānotas šādas projekta aktivitātes: 1. Šķeldas katla iegāde, piegāde un uzstādīšana; 2. Projekta vadība un uzraudzība. Projekta rezultāti: 1. Siltumavota efektivitātes paaugstināšana par 26,67%; 2. Siltumenerģijas ražošanai patērētā kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā ir 7,79 MWh/gadā; 3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā 0,0187 CO2 tonnas/gadā.

Sasniedzot projekta mērķi un plānotos rezultātus, tiks novērstas galvenās pastāvošās problēmas Tārgales ciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā – zema siltumavota efektivitāte – salīdzinoši augsts kurināmā un elektroenerģijas patēriņš. Projektu plānots īstenot 14 mēnešus no 10.2022. līdz 12.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 341 152,20 eiro (bez PVN), no kurām KF atbalsts 128 480,88 eiro. Projekta īstenošanu plānots uzsākt pēc projekta pieteikuma iesniegšanas CFLA.

 

Projekta mērķa grupa: Tārgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas lietotāji, kas izmanto Tārgales ciema centralizēto siltumapgādes pakalpojumu. Tārgales ciemā siltumapgāde tiek nodrošināta patērētājiem 7 daudzdzīvokļu mājās (Apiņi, Celtnieki 1, Celtnieki 2, Dziesmas, Pīlādži, Skaistkalni, Zelmeņi) jeb kopumā 177 mājsaimniecībām, kā arī Tārgales skolai, kuras telpās ir izvietota arī pirmsskolas izglītības iestāde, Pagasta pārvaldei, kā arī daudzdzīvokļu namos esošajām juridiskajām personām. Projekta īstenošana nodrošinās mērķa grupai videi draudzīgāku siltumenerģiju, enerģētisko drošību, paredzamākas un zemākas siltumenerģijas ražošanas izmaksas, attiecīgi radot priekšnosacījumu zemākam siltumenerģijas tarifam. Projekta aktivitātes skars visa vecuma grupu iedzīvotājus. Netieša ietekme projekta realizācijas rezultātā tiks atstāta uz ciema viesiem, tūristiem, novada iedzīvotājiem.

kOHĒZIJAS FONDS logo_edited.jpg

Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Piltenes pilsētā

 

 

 

Pašvaldības SIA „VNK serviss” iesaistījusies ESF projektā “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Piltenes pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/22/A/049).

 

Projekta realizācijas laiks: 13.12.2023.

 

Projekta mērķis: projekta vispārīgais mērķis ir veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Piltenes pilsētas centralizētajā siltumapgādē.

 

Projekta specifiskie mērķi: 1. Paaugstināt siltumavota efektivitāti, samazinot vietējo atjaunojamo energoresursu (šķeldas) un elektroenerģijas patēriņu, siltumenerģijas ražošanā; 2. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizēšana un pieaugums centralizētajā siltumapgādē – ar kopējo jaudu līdz 1,8 MW; 3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 0,30 CO2 tonnas/gadā.

Lai sasniegtu projekta mērķi tiek plānotas šadas projekta aktivitātes: 1. Šķeldas katla iegāde, piegāde un uzstādīšana; 2. Projekta vadība un uzraudzība. Projekta rezultāti: 1. Siltumavota efektivitātes paaugstināšana par 28,53%; 2. Siltumenerģijas ražošanai patērētā kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā ir 4,76 MWh/gadā; 3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā 0,00099 CO2 tonnas/gadā.

Sasniedzot projekta mērķi un plānotos rezultātus, tiks novērstas galvenās pastāvošās problēmas Piltenes pilsētas centralizētajā siltumapgādes sistēmā – zema siltumavota efektivitāte – salīdzinoši augsts kurināmā un elektroenerģijas patēriņš. Projektu plānots īstenot 14 mēnešus no 10.2022. līdz 12.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 799 564,30 eiro (bez PVN), no kurām KF atbalsts 304 705,72 eiro.

 

Projekta mērķa grupa: Piltenes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas lietotāji, kas izmanto centralizēto siltumapgādes pakalpojumu. Piltenes pilsētā siltumapgāde tiek nodrošināta patērētājiem 12 daudzdzīvokļu namiem (Peldu iela 9, Maija iela 14A, Maija iela 14, Maija iela 12, Maija iela 10, Maija iela 7, Maija iela 5, Maija iela 2, Lielā iela 4A, Lielā iela 25, Lielā iela 6, Lielā iela 2, Lauku iela 12) jeb kopumā 226 mājsaimniecībām, kā arī 10 juridiskajām personām – PII “Taurenītis”, Piltenes pamatskolai un mūzikas skolai, pagasta pārvaldei, kultūras namam, VUGD, SIA “AACO” veikalam, pašvaldības nomas namam. Projekta īstenošana nodrošinās mērķa grupai videi draudzīgāku siltumenerģiju, enerģētisko drošību, paredzamākas un zemākas siltumenerģijas ražošanas izmaksas, attiecīgi radot priekšnosacījumu zemākam siltumenerģijas tarifam. Projekta aktivitātes skars visa vecuma grupu iedzīvotājus. Netieša ietekme projekta realizācijas rezultātā tiks atstāta uz pilsētas viesiem, tūristiem, novada iedzīvotājiem.

Kohēzijas fonda logo
bottom of page