top of page

Projekti

Privātuma politika


1. Vispārīgie noteikumi


1.1. SIA “VNK serviss” galvenās darbības jomas: 
1.1.1.Siltumapgāde - siltumenerģijas ražošana, sadale, piegāde un tirdzniecība.
1.1.2.Ūdensapgāde un notekūdeņu attīrīšana - ūdens ieguve un sagatavošana, ūdens 
piegāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana.
1.1.3.Dzīvojamo namu pārvaldība un īres pakalpojumu joma - daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana un Ventspils novada 
pašvaldībai piederošo īres dzīvokļu fonda pārvaldība.
1.1.4.tāpat uzņēmums nodrošina ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu un 
remontu, kā arī sniedz citus pakalpojumus, kuri ir saistīti ar pamatdarbību, 
piemēram, servisa pakalpojumus apsaimniekojamajos namos.


1.2. SIA “VNK serviss” (turpmāk – Pārzinis), sniedzot savus pakalpojumus, ciena Jūsu 
privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk –
Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to 
kādam nolūkam SIA “VNK serviss” iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu 
apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām.


1.3. Apstrādājot personas datus SIA “VNK serviss” ievēro Latvijas Republikas spēkā 
esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk 
– Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.


1.4. SIA “VNK serviss” Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras 
personas datus apstrādā SIA “VNK serviss” un tā ir attiecināma uz personas datu 
apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi 
personas datus: SIA “VNK serviss” interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski.


1.5. Privātuma politika vispārīgi apraksta SIA “VNK Serviss” veikto personas datu 
apstrādi. Detalizētāks apraksts par personas datu apstrādi var būt noteikts ārējos un 
iekšējos normatīvajos aktos, kas regulē pakalpojumu saņēmējiem sniedzamo 
pakalpojumu sniegšanas kārtību, līgumos, citos ar pakalpojumiem saistītos 
dokumentos un tīmekļa vietnē: www.vnkserviss.lv


2. Lietotie termini 


▪ Klients – jebkura fiziska persona, kura vēlas slēgt līgumu, ir noslēgusi līgumu, saņem 
vai vēlas saņemt SIA “VNK serviss” pakalpojumus.
▪ Datu subjekts – jebkura fiziska persona, kuras personas dati ir SIA “VNK serviss” 
rīcībā.
▪ Uzdevums – uz likuma, līguma, administratīvā akta vai rīkojuma pamata Ventspils 
novada dots uzdevums SIA “VNK serviss” noteiktu uzdevumu vai deleģēto funkciju 
veikšanai.
▪ Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK. 
▪ Apstrādātājs - fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus, 
bet nav pārziņa darbinieks.
▪ Trešā persona - fiziska vai juridiska persona, kura nav datu subjekts, pārziņa 
darbinieks, apstrādātājs vai apstrādātāja darbinieks.
▪ Piekrišana - jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu 
subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā 
sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.


3. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija


3.1. Pārzinis - SIA "VNK serviss", biroja adrese: Saules iela 19, Ventspils, LV-3601,
tālrunis: tālrunis: +3712000209, e-pasts: info@vnkserviss.lv, tīmekļa vietnes adrese: 
http://www.vnkserviss.lv/


3.2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: 
datuaizsardziba@vnkserviss.lv


3.3. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties biroja adresē (Saules iela 19, 
Ventspils), varat uzdot jautājumu par SIA "VNK serviss" kā personas datu pārziņa 
veikto personas datu apstrādi.


4. Personas datu apstrādes un aizsardzības principi


4.1. SIA “VNK serviss” (turpmāk – Pārzinis) apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi 
un datu subjektam pārredzamā veidā, ievērojot šādus principus:
4.1.1. datu minimizēšana – apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, 
kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
4.1.2. integritāte un konfidencialitāte – apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu 
nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu 
vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai 
sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. 
Nodrošina tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai neradītu kaitējumu 
Klientam. Pārzinis rūpējas par datu integritāti jeb spēju datus atjaunot, ja kāda 
negadījuma rezultātā tie ir zaudēti vai bojāti. Tiek nodrošināta datu integritāte, 
sekojot stingrām elektronisko kopiju veidošanas un izmantošanas 
procedūrām.
4.1.3. Glabāšanas ierobežojums – personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams 
nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā.
4.1.4. Skaidri mērķi – katram datu apstrādes veidam ir noteikts skaidrs apstrādes 
nolūks, par kuru informē Klientu.
4.1.5. Precizitāte – apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, 
tos atjauninās;
4.1.6. Nolūka ierobežojums – personas dati tiek vākti tikai konkrētos, skaidros un 
leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem 
nesavietojamā veidā, izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu 
normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.


5. Personas datu apstrādes nolūks


5.1. Pārzinis apstrādā personas datus, lai nodrošinātu Klientam kvalitatīvu, savlaicīgu un 
ērtu apkalpošanu līgumattiecību laikā, kā arī lai nodrošinātu Ventspils novada doto 
uzdevumu un likuma prasību izpildi:

5.1.1.Pakalpojumu sniegšanai Klientiem;
5.1.2. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līguma noslēgšanu 
un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu un pakalpojumu realizāciju;
5.1.3. Klienta tiesībspējas pārbaudei slēdzot pakalpojumu līgumus vai saņemot 
Uzdevumu;
5.1.4.Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) 
nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem un saņemtajiem 
Uzdevumiem;
5.1.5. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu 
administrēšanai, parādu atgūšanas darbību veikšanai (brīdināšana, tiesvedība, 
piedziņa);
5.1.6. videonovērošanai drošības nolūkiem.


5.2. Pārzinis apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu iekšējos procesus, 
nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu 
dokumentu arhivēšanu, grāmatvedības uzskaiti) tam nepieciešamā, samērīgā un 
pietiekamā apjomā.


5.3. Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot 
no Klienta brīvi sniegtu, nepārprotamu un fiksējamu piekrišanu.


6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats


6.1. Pārzinis pakalpojumu sniegšanas ietvaros apstrādā personas datus šādos gadījumos:
6.1.1.Klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei (piemēram, e-pasta 
izmantošanu rēķinu saņemšanai, ja nav (Bill.me vietne) utml.).
6.1.2.Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, 
izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma 
noslēgšanas (piemēram, slēdzot pakalpojuma līgumus nepieciešams apstrādāt 
līgumslēdzējpuses personas datus).
6.1.3.Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārziņa attiecināmu juridisku pienākumu 
(piemēram, likumos, Ministru kabineta noteikumos un Ventspils novada 
saistošajos noteikumos).
6.1.4.Pārziņa leģitīmas intereses - interešu nodrošināšana strīdu gadījumos, 
pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana, drošības un piekļuves 
kontrole, infrastruktūras, personāla, apmeklētāju drošība, noziedzīgu 
nodarījumu novēršana, atklāšana, izmeklēšana, fizisku draudu novēršana 
personālam, apmeklētājiem un infrastruktūrai.


7. Automatizētā lēmuma pieņemšana
Attiecībā uz personas apstrādi automatizētā lēmuma pieņemšana netiek veikta.


8. Personas datu kategorijas
8.1. Personas dati tiek iegūti no Klienta un noteiktos gadījumos arī no trešajām personām 
(piemēram, no publiskiem reģistriem).


8.2. Pakalpojumu sniegšanas ietvaros Pārzinis lielākoties apstrādā, bet ne tikai, šādas 
personas datu kategorijas:
8.2.1.identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas 
datums, personu apliecinoša dokumenta dati);
8.2.2.kontaktinformācija (piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
8.2.3.finanšu dati (piemēram, bankas konts, atlīdzības apmērs);
8.2.4.informācija par klienta maksājumiem, tostarp, parādu.


8.3. Pārzinis ēku un tām piegulošo teritoriju, klientu, Pārziņa darbinieku ietvaros, 
Videonovērošana netiek veikta telpās kurās Klients varētu sagaidīt paaugstinātu 
privātumu, kā arī vietās kur tiek veikta videonovērošana ir izvietotas informatīvas 
uzlīmes. Veicot videonovērošanu, Pārzinis apstrādā šādus personas datus:
8.3.1.personas attēls;
8.3.2.personas attēla ieraksta vieta;
8.3.3.personas rīcības veids.


8.4. Sniedzot informāciju publiskām un privātām personām ārējos normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī, nodrošinot saziņu ar Klientiem, uzņēmējiem 
un citām publiskām vai privātām personām, Pārzinis var apstrādāt šādus personas 
datus:
8.4.1.identifikācijas dati;
8.4.2.kontaktinformācija;
8.4.3.jebkādi personas dati, atkarībā no iesnieguma veida.


8.5. Informējot sabiedrību par Pārziņa darbību, Pārzinis var apstrādāt personu fotoattēlus 
un audiovizuālas fiksācijas.


9. Personas datu glabāšanas ilgums
9.1. Pārzinis apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem 
apstākļiem:
9.1.1.ir spēkā Līgums starp Klientu un Pārzini;
9.1.2.personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas 
un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
9.1.3.cik tas ir nepieciešams Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
9.1.4.kamēr nav izpildīts Novada Uzdevums (Pārziņa likumisks pienākums);
9.1.5. kamēr nav pamatoti atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei 
un/vai pamatoti lūgts dzēst personas datus.


9.2. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.


10. Personas datu nodošana


10.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, Pārzinis var kopīgot/nodot Klienta 
personas datus ar:
10.1.1. Ventspils novadu;
10.1.2. Ventspils novada uzņēmumiem, ja tas paredzēts normatīvajā aktā, 
noslēgtajā līgumā vai Klients tam ir devis piekrišanu;
10.1.3. līgumpartneriem, kas iesaistīti Klientam pakalpojumu nodrošināšanā;
10.1.4. parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem, 
parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;
10.1.5. cesionāriem – lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, 
Pārzinim ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.


10.2. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm 
un dienestiem:
10.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības 
iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes pamatota 
informācijas pieprasījuma;
10.2.2. palīdzības dienestiem (t.sk. ārkārtas situācijās).


10.3. Pārzinis patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klienta personas datus 
pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams labākam servisam un kvalitatīvu 
pakalpojumu sniegšanai Klientam vai leģitīmu prasību izpildei (Datu apstrādātājiem).


10.4. Ņemot vērā personas datu apstrādātāju skaitu, kā arī to mainīgo sastāvu, SIA 
“VNK serviss” nepublicē šādu pakalpojumu sniedzēju sarakstu, taču Klientam ir 
tiesības vērsties pie SIA “VNK serviss” ar lūgumu sniegt šādu informāciju (par 
pēdējiem diviem gadiem).


10.5.Pārzinis nekādā gadījumā nenodod personas datus trešajām personām, ja šādai 
personas datu apstrādei nav tiesiska pamata un nav iepriekš definēts personas datu 
apstrādes nolūks, kā arī, ja minētās trešās personas, ņemot vērā apstrādes raksturu, 
apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes 
riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, nespēj pārredzami nodrošināt 
atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu 
uzskatāmi parādīt, ka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Regulu, vai nespēj 
sniegt pamatotas garantijas, ka tiks nodrošināta personas datu apstrādes drošība un 
datu subjektu tiesību ievērošana.


11. Personas datu nodošana ārpus ES un EEZ


11.1. Klientu personas dati netiek pastrādāti ārpus Eiropas Savienības (turpmāk –
ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ). 


11.2. Noteiktas personas datu kategorijas tiek apstrādas Apvienotajā Karalistē, ja 
Klients izvēlēsies veikt norēķinus par Pārziņa saņemtajiem pakalpojumiem, 
izmantojot piedāvāto BILL.ME rēķinu apkalpošanas platformu. 


11.3. 2021.gada 28.jūnijā, Eiropas Komisija, saskaņā ar Regula 45.pantu un Policijas 
direktīvas 36.pantu pieņēma lēmumus par aizsardzības līmeņa pietiekamību personas 
datu nosūtīšanai uz Apvienoto Karalisti. Tas nozīmē, ka personas datus uz Apvienoto 
Karalisti var nosūtīt līdzīgi kā uz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas 
valsti un nav jāievieš papildus pasākumi apstrādes drošības līmeņa nodrošināšanai, lai 
personas datus apstrādi uzskatītu par atbilstošu normatīvajam ietvaram.


12. Datu drošība


12.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai 
aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas 
nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Pārzinis pielieto 
mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot 
ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas programatūras un datu šifrēšanu.


12.2. Pirms sadarbības uzsākšanas ar jaunu pakalpojumu sniedzēju, ja paredzēts, ka 
tas sadarbības ietvaros piekļūs Klientu personas datiem, Pārzinis rūpīgi pārliecinās par 
potenciālā sadarbības partnera realizētajiem drošības pasākumiem atbilstošas personas 
datu apstrādes nodrošināšanā. 


12.3. Pārzinis neuzņemas atbildību par nesankcionētu piekļuvi Klientu persona 
datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Klientu vainas vai nolaidības dēļ. 


13. Datu subjekta tiesības:


13.1. Klients var vērsties SIA “VNK serviss” ar lūgumu īstenotu šādas savas tiesības:
13.1.1. pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju 
par to, kādi personas dati par viņu ir SIA “VNK serviss” rīcībā, kādiem nolūkiem 
SIA “VNK serviss” apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju 
kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, 
ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj SIA “VNK serviss” šādu 
informāciju sniegt (piemēram, SIA “VNK serviss” nevar sniegt Klientam
informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, 
operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti 
aizliedz šādas ziņas izpaust), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati 
tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.
13.1.2. Saņemt apstrādē esošo personas datu kopiju.
13.1.3. Pieprasīt labot neprecīzus Klientu personas datus, uzrādot dokumentu, kurā ir 
norādīti precīzie dati.
13.1.4. Panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti.
13.1.5. Atsaukt doto piekrišanu apstrādei.
13.1.6. Ierobežot datu apstrādi. Tiesības ierobežot apstrādi nozīmē, ka Pārzinis 
neapstrādās personas datus laikā, kad pēc Klienta iniciatīvas Pārzinis veic
Klientu personas datu precizitātes un pilnīguma izpēti, vai arī, ja Klients 
nepārprotami vēlas, lai Pārzinis neizdzēš Klienta personas datus svarīga iemesla 
dēļ. Šīs tiesības daļēji var izmantot arī bez Klienta skaidri izteiktiem 
norādījumiem (īpaši gadījumos, ja Pārzinis konstatē, ka Klienta personas dati 
nav precīzi). Tiklīdz kā vairs nepastāv iemesli apstrādes ierobežošanai, Pārzinis
par to informēs Klientu.
13.1.7. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav 
nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības 
“tikt aizmirstam”), ja tam ir pamats.


13.2. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu Klients var iesniegt:
13.2.1. rakstveida formā klātienē, iesniedzot iesniegumu;
13.2.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot 
to uz elektroniskā pasta adresi: datuaizsardziba@vnkserviss.lv ;
13.2.3. sūtot pašrocīgi parakstītu iesniegumu pa pastu uz SIA “VNK serviss” 
juridisko adresi.
13.2.4. Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis 
pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem. Atbilde tiek sniegta pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā personas 
norādīto atbildes saņemšanas veidu – ierakstītā pasta sūtījumā pa pastu uz 
personas deklarēto dzīvesvietas adresi vai pieprasījumā norādīto kontaktadresi, uz 
personas norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja 
atbildi persona vēlas saņemt elektroniski, vai izsniedz klātienē.
13.2.5. Ja, sadarbojoties ar Pārzini Klients nevarat panākt savu tiesību īstenošanu, 
Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus 
Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju var atrast Datu valsts 
inspekcijas tīmekļa vietnē 
(http://www.dvi.gov.lv/lv/datuaizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/ ).


14. Tīmekļa vietne


Sīkdatnes
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet 
Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja ierīcē (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) 
brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai 
pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību 
tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un 
atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai 
ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot 
visas vietņu funkcijas.


Nepieciešamās sīkdatnes
Nepieciešamās sīkdatnes ir būtiskas un tās Klientam ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes 
daļām. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas Klienta datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē 
vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Tās tiek iestatītas, 
reaģējot uz Klienta darbībām, kas ir uzskatāmas par pakalpojuma pieprasīšanu, piemēram, 
privātuma preferenču iestatīšana, pierakstīšanās vai veidlapu aizpildīšana. Šīs sīkdatnes ir 
nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana 
šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.


15. Izmaiņas Privātuma politikā


Privātuma politika laiku pa laikam var tikt atjaunota vai pieņemta jaunā redakcijā. 
Aktuālā Privātuma politikas redakcija vienmēr ir pieejama Pārziņa tīmekļvietnēs 
www.vnkserviss.lv , sadaļā “Privātuma politika”. Veicot grozījumus Privātuma politikā, 
Pārzinis informēs Klientus par jaunas redakcijas pieņemšanu, norādot aktuālo Privātuma 
politikas redakcijas datumu pašā Privātuma politikas dokumentā, darot to pieejamu SIA 
“VNK serviss” tīmekļvietnē.

bottom of page