top of page
  • Writer's pictureVNK serviss

SIA “VNK serviss” atbild uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem par skaitītājiem

Lai aizsargātu godprātīgo Ventspils novada iedzīvotāju intereses, kuri katru mēnesi godīgi norēķinās par patērēto ūdeni (t.sk. kanalizāciju, ja attiecināms) pēc verificētu skaitītāju rādījumiem, kā arī, lai ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa kāpums, kad tas tiks apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā gala redakcijā šī gada nogalē, būtu pēc iespējas mazāks, šajā gadā SIA “VNK serviss” ir uzsācis nopietnu darbu pie ūdens apgādes sistēmas ūdens zudumu identifikācijas un samazināšanas, t.sk. mudinot tos iedzīvotājus, kuriem vēl nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji vai arī skaitītāju termiņi ir notecējuši, veikt jauna verificēta skaitītāja uzstādīšanu vai vecā nomaiņu, lai norēķini par patērēto ūdeni un kanalizāciju notiktu saskaņā ar verificētā skaitītāja rādījumiem.


Tiem iedzīvotājiem, kuru saimniecībā skaitītāja(-ju) verifikācijas termiņš būs notecējis (kā arī tiem, kuri vairāk par 3 mēnešiem kavēs skaitītāja rādījumu ziņošanu), sākot ar 2022. gada jūliju tiks piemērota maksa par ūdens zudumu starpībām, kā to stingri nosaka Ministru kabineta noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” atrunātā kārtība par norēķinu veikšanu starp ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēju (SIA “VNK serviss”) un tā klientiem (šajā gadījumā - iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizēto ūdensapgādes tīklu ūdeni un/ vai kanalizāciju).

Ņemot vērā, ka vēl šī gada sākumā vairāk kā pusei no mūsu klientiem skaitītāju termiņi bija vai nu notecējuši vai verificēti skaitītāji vispār nebija uzstādīti, pēdējo mēnešu laikā saņemam daudz jautājumus no novada iedzīvotājiem un ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc papildus informācijas, zemāk esam apkopojuši biežāk uzdotos iedzīvotāju jautājumus un snieguši uz tiem atbildes rakstiskā veidā, lai veicinātu mūsu klientu izpratni par iemesliem, kādēļ ir nepieciešams tieši verificēts skaitītājs:


JAUTĀJUMS: Ko nozīme ūdens patēriņa skaitītāja verifikācija? Kāpēc jāverificē skaitītājs, ja man viņš uzskaita un strādā?


Esošajos normatīvajos aktos ir noteikts, ka ūdens patēriņa skaitītājs izlietoto ūdens daudzumu pēc uzstādīšanas uzskaita četrus gadus. Pēc četru gadu kalpošanas ir noteikts, ka ir jāveic skaitītāja nomaiņa (uzstādot jaunu skaitītāju vecā vietā) vai arī jānodrošina esošā skaitītāja laboratoriska pārbaude un atkārtota verifikācija.

JAUTĀJUMS: Cik izmaksā jauna skaitītāja nomaiņa? Vai bez SIA “VNK serviss” ir kāds cits, kurš var veikt skaitītāja plombēšanu/ uzstādīšanu un akta sastādīšanu? Kāda ir maksa, par manis iegādāta skaitītāju maiņu, un plombēšanu ?


Izvēloties SIA “VNK serviss” kā verificētā skaitītāja uzstādītājas pakalpojuma sniedzēju, saskaņā ar SIA "VNK serviss" izstrādāto cenrādi:

- skaitītāja nomaiņa (ja ir esošs skaitītājs, kam vienkārši beidzies verifikācijas termiņš un tā vietā tiek uzstādīts jauns, verificēts skaitītājs MADDALENA SJ EVO, kam būs iespēja pieslēgt attālinātās nolasīšanas funkciju) izmaksā 25,00 EUR (t.sk. PVN);

- jauna skaitītāja uzstādīšana (ja iepriekš vispār nav bijis uzstādīts nekāds skaitītājs un objektā tiek uzstādīts jauns, verificēts skaitītājs MADDALENA SJ EVO, kam būs iespēja pieslēgt attālinātās nolasīšanas funkciju) izmaksā 40,00 EUR (t.sk. PVN).

Iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties arī jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju, kam ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma sniegšanu (piemēram, DIVIONS, u.c.), par notikušo faktu pēc tam iesniedzot SIA “VNK serviss” skaitītāja nomaiņas akta kopiju (uzrādot oriģinālu pēc pieprasījuma).

Iedzīvotājiem patvaļīgi ir aizliegts noņemt un mainīt skaitītājus ,bojāt vai ņemt nost plombas. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, SIA “VNK serviss” nedrīkst plombēt patvaļīgi mainītus un uzstādītus skaitītājus.JAUTĀJUMS: Vai par pakalpojumu jāmaksā skaidrā naudā uz vietas?

Par sniegtajiem SIA "VNK serviss" pakalpojumiem uz vietas tiek sastādīts skaitītāja maiņas/ uzstādīšanas akts, pamatojoties uz ko klientam tiks sagatavots un piegādāts pēcapmaksas rēķins. SIA “VNK serviss” nepieņem skaidras naudas norēķinus un pakalpojuma sniegšanas brīdī nav nekas jāmaksā.JAUTĀJUMS: Vai skaitītāju var nomainīt mans vīrs (bieži arī: Kāda ir maksa, ja mans vīrs pats ir nomainījis skaitītāju un tikai jānoplombē? Kāpēc skaitītājus vairs nedrīkst mainīt paši? Kāpēc mēs paši nevaram nopirkt un nomainīt ūdens skaitītāju, jo tas nav grūts darbs?)

Skaitītāja nomaiņu un plombēšanu drīkst veikt tikai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs vai sertificēts pakalpojumu sniedzējs, kam ir tiesības sniegt šādu pakalpojumu un sastādīt par to atbilstošu aktu. Iedzīvotājiem, kuriem nav atbilstošs sertifikāts, nav tiesības patvaļīgi mainīt skaitītājus, bojāt vai noņemt plombas!JAUTĀJUMS: Kā tiek aprēķināta maksa, ja ūdens skaitītāja radījumi nav nodoti?


Ja dzīvokļa īpašnieks nav noziņojis skaitītāja rādījumu, kā arī nav iesniedzis iesniegumu par prombūtni, tad ūdens patēriņu nosaka pēc īpašuma vidējā ūdens patēriņa par pēdējiem trīs mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. (Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.)


JAUTĀJUMS: Kā veidojas ūdens patēriņa starpība?

Katrai daudzdzīvokļu mājai uz ūdens ievada caurules ir uzstādīts kopējais mājas ūdens ievada skaitītājs, kas tiek nolasīts mēneša beigās un kurā ir fiksēts mājas kopējais ūdens patēriņš, paralēli kam savus individuālos skaitītāju rādījumus SIA “VNK serviss” ziņo iedzīvotāji.Mēnesim beidzoties tiek salīdzināta iedzīvotāju individuālo skaitītāju deklarēto rādījumu kopsumma kubikmetros ar kopējo mājas ūdens patēriņu apjomu kubikmetros, kur var veidoties starpība. Ja tā ir, tad šī ūdens apjoma starpība kubikmetros, kas ir tikusi piegādāta līdz mājas ievada cauruļvadam, bet par ko nav noziņojuši kādi mājas iedzīvotāji, tad arī tiek proporcionāli piestādīta tiem mājas iedzīvotājiem, kuru īpašumos ir vai nu neverificēti skaitītāji vai arī vairāk kā trīs mēnešus nav deklarēts patērētā ūdens apjoms. Šāda norēķinu kārtība aizsargā tos novada iedzīvotājus, kuri katru mēnesi godprātīgi deklarē patērēto ūdeni un savlaicīgi nodrošina skaitītāju verifikācijas īstenošanu!Zemāk minam tos faktorus, kas vēl var veidot ūdens patēriņa starpību:


  1. atšķirīgos datumos nolasīti rādījumi (kas izlīdzinās nākamajos mēnešos);

  2. iedzīvotāji uzrāda mazāku patēriņu nekā ir patiesībā;

  3. novecojušas mājas ūdens caurules, kurās rodas plīsumi un sūces;

  4. iedzīvotāji mehāniski ietekmē skaitītājus (liek magnētus, adatas u.c.), lai tas veiktu nepareizu uzskaiti.


JAUTĀJUMS: Kādēļ man ir jāmaksā par ūdens zudumiem/starpībām?

Ministru kabineta noteikums Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 19. punkts nosaka, ka, ja veidojas ūdens patēriņa starpība, dzīvokļu īpašnieku pienākums ir šo ūdens patēriņa starpību segt atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam.

JAUTĀJUMS: Kādēļ ir nepieciešams plombēt ūdens patēriņa skaitītāju?

Plomba ir kā zīmogs, kā mērķis ir aizsargāt godprātīgos pakalpojumu saņēmējus. Plomba ir apliecinājums skaitītāja rādījumu patiesumam un izslēdz patvaļīgu skaitītāju maiņu un krāpšanos ar ūdens patēriņa rādītājiem. Atsevišķu iedzīvotāju krāpšanās ar skaitītājiem, ūdens patēriņa rādījumiem var ietekmēt visus pagasta/ ciema iedzīvotājus, jo attiecīgi būs jāpaaugstina ūdensapgādes tarifs par zudumiem, kuri rodas dēļ šādām nelikumīgām darbībām. SIA “VNK serviss” mērķis ir aizsargāt godprātīgos klientus un ar preventīvām darbībām veicināt šādu krāpniecisku darbību samazināšanos un izzušanu!

JAUTĀJUMS: Kas jādara ja ir norauta/pazudusi ūdens skaitītajā plomba?

Nekavējoties jāziņo SIA "VNK serviss", jāraksta rakstisks paskaidrojums par notikušo un jāpiesaka plombas uzstādīšana.JAUTĀJUMS: Kurā datumā un kā varu nodot ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus?

Ūdens skaitītāju rādījumus jāiesniedz katru mēnesi no 25.-29. datumam. Īpaši aicinām klientus reģistrēties Bill.me vietnē un ziņot rādījumus sev ērtākajā laikā internetā! Ja nav rasta iespēja reģistrēties Bill.me vietnē un nodot rādījumus elektroniski, tad iespējams izmantot līdzšinējos skaitītāja rādījuma nodošanas veidus - ievietojot rādījumu paziņojumu SIA “VNK serviss” pasta kastītē vai arī sūtot ziņu uz e-pastu:

- Ugāles iecirknī: ugale@vnkserviss.lv

- Vārves iecirknī: varve@vnkserviss.lv

- Piltenes/ Tārgales iecirknī: piltene@vnkserviss.lv


JAUTĀJUMS: Kā pareizi jānolasa skaitītāja rādījums? Kā jāpaziņo ūdens patēriņa rādījums, ja patērēti nepilni kubi?

Veicot ūdens patēriņa skaitītāja rādījuma nolasīšanu, jānolasa visi cipari aiz komata. Vispareizāk ir nodot skaitītāja rādījumu ietverot visu ciparu kombināciju, kura redzama uz ūdens patēriņa skaitītāja, neapaļojot zīmes par nepilniem kubiem uz leju vai uz augšu.

JAUTĀJUMS: Ko darīt ar ūdens skaitītāja rādījumiem, ja ilgāk par 3 mēnešiem īpašumā neviens nedzīvo?

Jāsniedz iesniegums par plānoto prombūtni Jums tuvākajā apkalpošanas centrā (Ugāle, Vārve, Piltene), piesakot prombūtni caur savu Bill.me profilu vai arī sūtot pa e-pastu uz adresi info@vnkserviss.lv. Ja šāds iesniegums nav saņemts un ilgāk par 3 mēnešiem rādījumi nav ziņoti, tad sākot ar ceturto mēnesi stāsies spēkā prasība no Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" par mājas kopējo ūdens patēriņa zudumu piemērošanu.

JAUTĀJUMS: Vai man ir nepieciešams skaitītājs saimniecības ēkā?

Verificēts skaitītājs ir nepieciešams uz visiem ievada cauruļvadiem objektos, kuros tiek piegādāts ūdens, jo norēķini par piegādāto ūdeni notiek pēc faktiski patērētajiem ūdens kubikmetriem, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu".

Arī saimniecības ēka un mazdārziņi ir objekts/objektu kopums (ja uz tiem ir pieslēgts atsevišķs ūdens atzars, uz kura šobrīd nav skaitītājs), kurā norēķini par piegādāto ūdeni var norisināties tikai un vienīgi pēc ūdens piegādes skaitītāja faktiski uzrādītā patērētā ūdens daudzuma. Attiecīgi, lai piegādātu ūdeni saimniecības ēkai vai mazdārziņiem, saskaņā ar likumdošanas prasībām, SIA “VNK serviss” to drīkst darīt tikai pēc atbilstoša ūdens piegādes pakalpojuma līguma noslēgšanas ar klientu.


JAUTĀJUMS: Vai ir jāplombē ūdens skaitītāji uz dārzu?

Pilnīgi visiem skaitītājiem ir jābūt verificētiem un noplombētiem.

JAUTĀJUMS: Ar ko ir labāks VNK serviss skaitītājs? Kāpēc nevar vienkārši uzlikt attālinātos skaitītājus? Kad būs šāda iespēja?VNK serviss saviem klientiem, kuri piesaka skaitītāja maiņu pie SIA “VNK serviss”, jau šobrīd uzstāda tādus ūdens skaitītājus (MADDALENA SJ EVO) kam nākotnē būs iespējams un ir paredzēts pieslēgt attālinātās nolasīšanas funkciju. Attiecīgi plānots, ka sākot ar 2023. gadu SIA “VNK serviss” ieviesīs automātisku skaitītāju rādījumu nolasīšanu lielā daļā daudzdzīvokļu māju, tādejādi ietaupot gan iedzīvotāju laiku, gan arī precīzāk fiksējot ūdens patēriņa starpības, jo skaitītāju rādījumu nolasīšana tiks veikta visiem skaitītājiem vienlaicīgi.

Tomēr jāņem vērā, ka lai nodrošinātu attālinātu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšanu, visiem mājas iedzīvotājiem būs jābūt uzstādītiem vienāda tipa attālinātās nolasīšanas skaitītājiem. Ja būs iedzīvotāji, kuriem vēl būs cita tipa – attālinātu nolasīšanas funkciju neatbalstoši skaitītāji – lai ieviestu attālinātās nolasīšanas pakalpojumu, tie būs vienalga jāmaina uz tādiem skaitītājiem, kuri atbalstīs attālinātās nolasīšanas funkcijas pieslēgšanu.

Jautājumu par ātrāku attālinātās skaitītāju nolasīšanas pakalpojuma ieviešanu aicinām ierosināt mājas pārvaldniekam!

JAUTĀJUMS: Vai ir jāplombē ūdens skaitītāji uz dārzu?

Pilnīgi visiem skaitītājiem ir jābūt noplombētiem.

JAUTĀJUMS: Cik ātrā laikā pēc pieteikuma saņemšanas tiks nomainīts skaitītājs?

Skaitītājs tiks nomainīts rindas kārtībā. Šobrīd Vārves iecirknī rindas ir ļoti nelielas, savukārt Piltenes, Tārgales un Ugāles iecirkņa reģionā rindas ir ļoti garas – attiecīgi arī ir neieciešams ilgāks laiks pakalpojuma izpildei.


JAUTĀJUMS: Vai mans nomainītais ūdens skaitītājs jāatdod VNK serviss darbiniekam?

Ar nomainīto ūdens skaitītāju Jūs varat rīkoties pēc saviem ieskatiem. Skaitītājs SIA “VNK serviss” nav jāatdod.

Recent Posts

See All

SKAIDRAS NAUDAS IEKASĒŠANAS LAIKI JŪLIJĀ

Pagastos, kuros nav SIA “VNK serviss” pieņemšanas vietas, rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem skaidrā naudā būs iespējams apmaksāt zemāk minēto ciemu pagasta pārvaldēs saskaņā ar šādu grafiku: 23.0

Comments


bottom of page