Par mums

SIA "VNK serviss" galvenie darbības virzieni ir:

 • siltumapgāde;
 • ūdensapgāde;
 • kanalizācijas tīkli;
 • ūdensvada un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana;
 • asenizācijas pakalpojumi;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana;
 • labiekārtošanas un vides sakārtošanas darbi;
 • ES fondu finansējuma piesaiste;
 • dienesta viesnīcas.

Uzņēmumā strādā 45 darbinieki. Uz šo brīdi tiek apsaimniekotas 26 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ugālē un 3 mājas Puzē. Ar 01.05.2018 pārņemtas novada apsaimniekotās mājas Vārves pagastā un Užavā.

(Fragments no intervijas laikrakstam "Ventas Balss" 27.04.2018)

Ventspils novada pašvaldība ir izticējusi SIA “VNK serviss” komunālo pakalpojumu sniegšanu un novada pārvaldībā esošo māju apsaimniekošanu Ugālē, Puzē, Vārves pagastā un arī Užavā

          2017. gadā novada pašvaldības deputāti pieņēma lēmumu paplašināt PSIA “Ugāles nami” darbību, izveidojot uzņēmumu SIA “VNK serviss”. Paplašināšanas mērķis bija pakāpeniski pārņemt komunālo pakalpojumu sniegšanu un ēku apsaimniekošanu arī citos pagastos – ne tikai Ugālē.  Līdz šīm ir pabeigti vairāki nozīmīgi projekti Ugālē un Puzē – rekonstruēta Puzes katlumāja, uzstādot automatizētus katlus, kurināmus ar šķeldu. Ugālē tika veikta katlumājas un siltumtrases būvniecība, kā arī attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.   Apsaimniekošanas pakalpojumu ietvaros ir veikta jumtu nomaiņa, ieejas durvju mezglu remonts vairākām mājām Ugālē. Izbūvēti gājēju celiņi. Īres dzīvokļos veikta veco logu nomaiņa pret jauniem plastikāta logiem, mainītas dzīvokļu ārdurvis, kā arī veikts kosmētiskais remonts. Šāda veida darbus plānots veikt arī turpmāk.  Viens no nozīmīgākajiem 2018. gada projektiem ir daudzdzīvokļu ēkas siltināšanas projekts Ugālē, Skolas ielā 5, sadarbībā ar attīstības finanšu institūciju Altum. Šis būs pirmais tāda veida projekts, kuru realizēs “VNK serviss”. Realizējot šo projektu, daudzdzīvokļu māja iegūs ne vien mūsdienīgu izskatu, bet arī ļaus samazināt apkures izmaksas mājas iedzīvotājiem.

        Uzņēmumam paplašinoties tika mainīta uzņēmuma struktūra, jo ir cita sarežģītības pakāpe. SIA “VNK serviss” uzticēts strādāt vairākos pagastos. Ir izveidoti divi iecirkņi – Ugāles/Puzes un Vārves. Ugāles/Puzes iecirknis apkalpo arī Puzes pagastu, bet Vārves iecirknis – Užavas pagastu. Ikdienas darbs tiek nodrošināts katrā iecirknī patstāvīgi, izmantojot pieejamos resursus un darba spēku. Vārves pagasta komunālo pakalpojumu pārņemšana notiks maija un jūnija mēnesī. Ir plānots to realizēt maksimāli saglabājot esošo sistēmu. Skaitītāju rādījumu nodošanas kārtība un termiņi netiks mainīti. Arī kontakttālruņi paliek tie paši, lai maksimāli atvieglotu iedzīvotājiem saziņu ar jaunajiem pakalpojumu sniedzējiem.

         Tehniskā struktūra, kuru vada un uzrauga tehniskais direktors, organizē tehniskos remontdarbus abos iecirkņos. Šīs struktūras rīcībā ir par novada līdzekļiem iegādāta speciālā tehnika ūdensvadu, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu remontdarbiem. Ir izveidota mobilā palīdzības brigāde, kura operatīvi veic lielāku avāriju novēršanu un ikdienā nodarbosies ar ūdensvada un kanalizācijas sistēmu pieslēgšanu centrālajiem vadiem. Centrālajā birojā ir seši darbinieki: valdes priekšsēdētājs, biroja administratore, tehniskais direktors, finanšu daļas vadītājs, jurista palīgs un ekonomiste. Bez šiem speciālistiem nevar pastāvēt neviens uzņēmums, kurš vēlas veiksmīgi darboties.

Sakārtot attīrīšanas iekārtas

          Viens no “VNK serviss” uzdevumiem ir attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšana Puzes pagastā. Šobrīd tās nepilda savu funkciju, jo attīrīšanas iekārtās nonākušais notekūdeņu daudzums neatbilst iekārtu kapacitātei. Tas ir pārāk liels, jo nav sakārtota ciema kanalizācijas sistēma, nepieļaujot lietus ūdeņu un gruntsūdeņu iekļūšanu tajā. Lai novērsu ūdens krāšanos ēku pagrabos ir plānots dažām daudzdzīvokļu mājām ierīkot drenāžas sistēmu.

          Vārves pagastā attīrīšanas iekārtas ir labā tehniskā stāvoklī un darbojas atbilstoši.

Par ūdensapgādi

        Vārves ciemā ir problēmas ar dzeramā ūdens kvalitāti. Ventspils novads ir ieguldījis ievērojamus līdzekļus ūdens kvalitātes uzlabošanai – ir mainīti centrālie ūdensvadi, uzstādīta osmozes iekārta, kas nodrošina, ka ūdens tiek attīrīts, bet diemžēl iedzīvotāji to nesaņem labā kvalitātē.  Dzīvojamo māju iekšējie tīkli nav mainīti. Ūdens caurulēs ilgstošas ekspluatācijas laikā ir izveidojušies dzelzs daļiņu nosēdumi, kas būtiski ietekmē saņemtā ūdens kvalitāti. Ņemot vērā, ka Vārves ciemā pamatā dzīvokļi ir privatizēti, tad līdzekļi šo darbu veikšanai būtu jāatrod dzīvokļu īpašniekiem, sadarbojoties ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem.

         Zūrās tiks meklēts risinājums, kā uzlabot esošo ūdensvadu no urbuma līdz ciemam aptuveni 1,5 km garumā, kurš ierīkots septiņdesmitajos gados.

         SIA “VNK serviss” sadarbībā ar novada domi būs jārisina jautājums par otrā ūdens pacēluma ierīkošanu Ventavas ciemā, jo šobrīd ūdens apgāde tiek nodrošināta no 1,5 km tālā urbuma ar vienu sūkni un bez ūdenstorņa.

         Vēl būtisks jauninājums Vārves pagasta iedzīvotājiem būs daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kopējā ūdens skaitītāja uzlikšana, kas nodrošinās piegādātā ūdens daudzuma uzskaiti ēkā un ļaus kontrolēt ūdens patēriņu.

Siltumapgāde – lielākā problēma.

          Nevienam nav noslēpums, ka ārpus pilsētām par centralizētu siltumapgādi retu kur tiek gādāts. Arī Vārves un Užavas pagasts nebija izņēmumi, bet ir liels prieks, ka šī problēma lēnām tiek risināta. 2018. gadā ir plānots pabeigt katlumājas un siltumtrašu izbūvi Užavas ciemā, kā arī katlumājas rekonstrukciju Ventavas ciemā. “Pateicoties novada deputātu lēmuma, kas deva mums iespēju realizēt šo projektu, Užava būs pirmais ciems novadā, kur uzbūvējot jaunu katlumāju un atjaunojot siltumtrasi, tiks nodrošināta centralizētā siltumapgāde visās daudzdzīvokļu mājās. Trijās daudzīvokļu ēkās, kurās ir pašvaldības dzīvokļi, tiks uzstādīti siltumapgādes skaitītāji. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji varēs izvēlēties, kad pieslēgties apkures sistēmai, un regulēt siltuma daudzumu.” piebilst J Bērziņš.

         SIA VNK Serviss” cer rast risinājumu arī Vārves un Zūru  ciemā, kur, diemžēl, situācija ir dramatiska. Iedzīvotāji ir patvaļīgi ierīkojuši apkures sistēmas dzīvokļos un māju daļās, kas neatbilst ne ēku projektam, ne būvnormatīviem un vislielākais risks ir šo ietaišu neatbilstība ugunsdrošības prasībām un normām, kas rada nopietnus ugunsgrēka draudus. Šīs apkures ietaises nenodrošina pilnvērtīgu apkuri, jo novietojot dzīvokļa centrā vienu siltuma avotu nav iespējams nodrošināt siltuma cirkulāciju pa visu dzīvokli, līdz ar to, rodoties temperatūras starpībai rodas kondensāts un dzīvoklī sienas sāk pelēt.

        Tas ir jautājums, kas būtu risināms sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību. Ir jāizstrādā rīcības plāns šīs problēmas risināšanai. Jebkurā gadījumā siltumapgādes sistēmas atjaunošana ciemos prasīs lielus finanšu ieguldījumus, jo bez katlu māju būvniecības vēl ir jāizbūvē siltumtrases un siltumapgādes sistēma katrā daudzdzīvokļu mājā.

Ēku apsaimniekošana

          Apsaimniekošana lauku rajonos ir salīdzinoši jauns pakalpojums, kurš ir uzsākts vien dažus gadus atpakaļ. Ņemot vērā, ka daudzdzīvokļu mājas netika tehniski uzturētas daudzus gadus, tās ir tehniski sliktā stāvoklī. Kā vienu iemeslu var minēt jau iepriekš pieminēto – centralizētas apkures nenodrošināšanu. Ēkas, kas projektētas, būvētas un ekspluatācijā paredzētas ar centralizēto apkuri, ir neiespējami saglabāt, šo apkuri nenodrošinot. Mitrums ir bojājis gan ēkas fasādes, koplietošanas telpas un arī dzīvokļus. Lielākajai daļai ēku ir jāveic jumtu remonts vai nomaiņa. Tie ir savu laiku nokalpojuši un vairs neatbilst šodienas prasībām. Daudzām ēkām ir bojāti ieejas mezgli – durvīm stiklotās daļas izsistas, aizklātas ar finiera plāksnēm, durvis nevar aizvērt. Tas rada lielus siltuma zudumus aukstajā gada laikā, jau tā neatbilstoši apkurinātās ēkās. Lai visu šo sakārtotu, ir jāiegulda līdzekļi, kurus, diemžēl, ar šī brīža tarifiem ir neiespējami sakrāt. SIA “VNK serviss” izstrādās apsaimniekošanas piedāvājumu katrai mājai individuāli un ies pie īpašniekiem ar savu piedāvājumu. Vienojoties ar māju iedzīvotājiem par viņiem pieņemamu apsaimniekošanas modeli, turpināsim māju apsaimniekošanu.  Gadījumā, ja iedzīvotājiem tas nebūs pieņemams, iedzīvotāji varēs lemt par mājas apsaimniekošanas biedrības veidošanu vai izvēlēties citu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju.

           Jebkurā gadījumā, uzsver “VNK Serviss” valdes priekšsēdētājs Juris Bērziņš, uzņēmumam ir trīs pamata uzdevumi.  Pirmais uzdevums ir sakārtot un ekspluatēt ciemu ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu, nodrošinot iedzīvotājus ar tīru dzeramo ūdeni, nepārtraukti un ar pietiekošu ūdens spiedienu. Otrais uzdevums ir nodrošināt stabilu esošo katlumāju un siltumapgādes sistēmu darbību, veicot novecojošo katlumāju rekonstrukciju, kā arī kopā ar Ventspils novada domi risināt jautājumu par centralizētās siltumapgādes ierīkošanu visās daudzdzīvokļu mājās, kurās tā paredzēta. Trešais uzdevums ir nodrošināt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, veicot visus nepieciešamos un iespējamos remontdarbus, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus.

            Šie ir SIA “VNK Serviss” speciālistu galvenie uzdevumi, kuri tiks veikti pēc labākās sirdsapziņas, sadarbojoties ar Ventspils novada domes deputātiem un speciālistiem. Lai šos uzdevumus sekmīgi veiktu mums ir nepieciešams pats galvenais – dzīvokļu īpašnieku un īrnieku atbalsts un sapratne un ja tā būs, tad mūsu specialisti jūs nepievils.


PAVEIKTAIS:

udens

PSIA “Ugāles nami” 2015. gadā cītīgi strādāja pie ūdens kvalitātes uzlabošanas. 2015.gada sākumā modernās ūdens atdzelžošanas un  attīrīšanas iekārtās sagatavoto ūdeni varēja saņemt arī Skolas ielas iedzīvotāji, bet rudenī arī “Arāju” masīva iedzīvotāji.   Turpināsim iesāktos darbus ūdens kvalitātes uzlabošanā arī pārējiem iedzīvotājiem.

PSIA “Ugāles nami” Eiropas projektu ietvaros 2015. gada rudenī  nomainīja visas vecā tipa siltumvadu caurules uz jaunajām rūpnieciski izolētajām caurulēm. Centrālajai siltumapgādes sistēmai pievienotas mājas “Arāju” masīvā.


2015. gada 9. novembrī PSIA "Ugāles nami" nodoti projekta otrās kārtas ietvaros izbūvētie kanalizācijas tīkli, kas dod iespēju centralizētajai notekūdeņu attīrīšanas sistēmai pievienoties lielākajai daļai Ugāles privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotājiem. 


FullSizeRender2016. gada 14. martā ar svinīgu pasākumu tika atklāta  ar novada domes un Eiropas Savienības kohezijas fonda līdzfinansējumu uzcēltā jaunā Ugāles katlumāja. Pasākuma ietvaros katram interesentam bija iespēja aplūkot jauno ar šķeldu kurināmo katlumāju, kuras darbību, galvenokārt, nodrošina datorizēta automātika, kā arī piedalīties svinīgās lentas griešanā. Sākot ar 14. martu, Ugāles iedzīvotājus ar siltumapgādi pilnībā nodrošina jaunā katlumāja.Izsludinātajā konkursā uzvarēja SIA "ELASTO", kas piedāvāja uzlikt jumta hidroizolāciju no poliuretāna putu kārtas  un aizsardzībai no ultravioletajiem stariem uzpūst  papildus akrila membrānu. Tas bija saimnieciski visizdevīgākais risinājums, papildus vēl tika nomainītas notekcaurules lietusūdeņu savākšanai no jumta. Pasūtījums tika izpildīts pietiekami ātri, labos laika apstākļos.

 PSIA "Ugāles nami", piedaloties uzņēmuma "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) projektu konkursā "LMT Latvijai" ar projektu "Vides labiekārtošana Rūpnīcas ielas māju masīvā Ugāles pagastā", ieguva 2000 eiro finansējumu. Nu darbi ir paveikti, un PSIA "Ugāles nami" izdevies panākt, lai pie daudzdzīvokļu mājām tiktu izbūvēti kvalitatīvi gājēju celiņi.
Ieklātais bruģis ļauj ugālniekiem ne tikai pārvietoties pa pagalmu, bet arī doties uznamupārvaldi, pie ģimenes ārsta, sasniegt saimnieciskos laukumus. Bērniem tā ir iespēja droši no savām mājām aiziet līdz pirmsskolas izglītības iestādei, apmeklēt rotaļu laukumu, labiekārtotā vide ir piemērota personām ar īpašajām vajadzībām, turklāt labiekārtotā pagalma daļa – bruģētie celiņi – veido estētiskāku vidu. 
   Par to pārliecinājušies arī pagasta iedzīvotāji, piemēram, pastniece Astra saka: "Man par skaisto celiņu sanāk iet katru dienu. Nu varu iet droši, zinu, ka kāja neaizķersies. Priecājos, ka arī mūsu pagalmi tiek sakārtoti. Gaidīsim, ka arī pārējie celiņi būs ērtāki iešanai." 
   Savukārt seniore Daina pateicas tiem cilvēkiem, kuri piedalījās "LMT Latvijai" projektu konkursā, piesaistot līdzekļus darbu veikšanai: "Ieguvēji ir visi iedzīvotāji, arī bērni. Jau 20 gadus gaidījām, kad sakārtos celiņus. Nu jācer uz citiem projektiem, lai arī citi celiņi būtu tikpat skaisti, kādi ir nupat iekārtotie."
   "Gandarījums, ka projektu konkursā "LMT Latvijai" varam dot iedzīvotājiem iespēju pašiem domāt un darīt savas apkārtnes attīstībai, iesaistot un iepriecinot arī līdzcilvēkus. Soli pa solim mēs kopīgi ieguldām Latvijas attīstībā un viedvalsts veidošanā. Prieks par darbīgajiem Ventspils novada iedzīvotājiem!" uzsver LMT Biznesa klientu centra "Ventspils" vadītājs Mareks Gibarts.
PSIA "Ugāles nami" nekustamā īpašuma speciāliste un projekta īstenotāja Gita Fridrihsone saka paldies aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri atbalstīja PSIA "Ugāles nami" vēlmi labiekārtot vidi un balsoja "LMT Latvijai" izsludinātajā projektu konkursā. Tādējādi pašvaldības uzņēmums no finansiālajiem atbalstītājiem saņēma 2000 eiro, tikpat lielu summu ieguldot arī no savas puses.   
Šis ir viens no pieciem projektu konkursā "LMT Latvijai" realizētajiem projektiem Ventspils novada attīstībai.  Pateicoties iegūtajam finansējumam, projekta gaitā Ugālē labiekārtoti Rūpnīcas ielas māju masīva pagalmi, bērniem un jauniešiem iegādātas futbola formas, bet Vārves pagastā izveidots rotaļu laukums bērniem. Vislielāko atbalstu iedzīvotāju balsojumā ieguva iecere uzsākt Popes estrādes atjaunošanas darbus.                                               

                                                        
 

 Ar Eiropas Savienības (ES)  struktūrfondu atbalstu Ugāles pagastā 14.03.2016. pabeigta alternatīvas katlumājas būvniecība. Ugāles katlu mājas izbūve ir pirmais šāds projekts novadā. Iepriekš ir modernizētas jau esošas, novecojušas katlu mājas. Šī ir pirmā uzbēvētā katlu māja novada vēsturē. Operātora centra telpā izvietots - stacionārais dators ar monitoru katrai lokālai katlu mājai (kopā 8 komplekti), kurš aprīkots ar SCADA (vadības un datu analīze) sistēmu. SCADA sistēmā tehniskie dati tiek parādīti reālajā laikā un attēlotas līknes par izmaiņām laika periodā visiem šiem parametriem:

 • temperatūras,
 • spiedieni,
 • sūkņu darbības frekvences,
 • vārstu stāvokļi,
 • saražotā siltumenerģija un plūsmas.

Saražotā siltumenerģija tiek uzrādīta arī mēneša atskaitēs. Tiek uzskaitīts un reģistrēts arī kopīgā piebarotā ūdens daudzums, piebarotā ūdens daudzums atsevišķi katla un tīkla kontūram. SCADA sistēma nodrošina avāriju un trauksmju parādīšanu un to izsūtīšanu.

Operatoriem no vizualizācijas programmas nepieciešamības gadījumā iespējams pāriet rokas vadības režīmā un regulēt iekārtas no datora vai skārienjūtīgā ekrāna. Šādas rīcības tiek reģistrētas notikumu datubāzē, kurā secīgi uzskaitīti visi notikumi.


Līdz šim ir pabeigti vairāki nozīmīgi projekti Ugālē un Puzē - rekonstruēta Puzes pagasta Blāzmas ciema katlumāja, kurā uzstādīti divi apkures katli ar kopējo jaudu 1 MW. Pirmo reizi vienu no jaunajiem apkures katliem (jauda 0,3 MW)  iedarbināja 01.10.2016., par kurināmo izmantojot šķeldu. 
14. oktobrī Puzes pagasta Blāzmas ciemā atklāja rekonstruēto katlumāju. Tajā uzstādīti divi apkures katli,  abu kopējā jauda ir 1 MW. Lai PSIA "Ugāles nami" varētu realizēt projektu Puzes katlumājas rekonstrukcija Puzes pagastā", pašvaldība sniedza    galvojumu ilgtermiņa aizņēmumam līdzfinansējuma nodrošināšanai – 467421,60 eiro. Iepirkuma procedūrā par uzvarētāju tika izraudzīta SIA "Pilsbūve", objekts rekonstruēts trīs mēnešu laikā.      
Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks un Puzes pagasta pārvaldes vadītāja Santa Šēniņa ir gandarīti ar PSIA "Ugāles nami" speciālistu paveikto, jo viņi pratuši īsā laika periodā īstenot projektēšanas un būvniecības darbus, uzstādot jaunas tehnoloģiskās iekārtas. 
Puzes rekonstruētā katlumāja tiek darbināta attālināti, to veic Ugāles katlumājā dežurējošais operators. 1972. gadā celtā katlumāja nodrošina siltumapgādi Puzes pamatskolā, kultūras namā, pirmsskolas izglītības grupā, kā arī septiņās daudzdzīvokļu mājās.
                                             

       
                          

Apsaimniekošanas pakalpojumu laikā vairākām mājām Ugālē veikta jumta nomaiņa, remontēti ieejas durvju mezgli, izbūvēti gājēju celiņi. Īres dzīvokļos vecie logi nomainīti pret plastikāta logiem, uzstādītas jaunas dzīvokļu ārdurvis, kā arī veikts kosmētiskais remonts. Iesākto iecerēts turpināt.


 .