top of page

Apsaimniekošana

Likumi

Normatīvie akti

Par apsaimnieko māju pārvaldīšanas darbu plānu un apsaimniekošanas maksas 
noteikšanu 2022. gadam uz deleģējuma pamata

Balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408. “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, dzīvokļu īpašnieku kopības apstiprinājumam ir sagatavots dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns un 2021. gada apsaimniekošanas maksas tāme, kurā aprēķināta apsaimniekošanas maksa (spēkā ar 2021. gada 1. janvāri).

 Lai taupītu dabas resursus, ar Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu un apsaimniekošanas maksas tāmi var iepazīties SIA “VNK serviss” namu pārvaldnieka birojā, kā arī saņemt elektroniski e-pastā pēc īpašnieka pieprasījuma.

Ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā (līdz 26. novembrim) pēc paziņojumā norādītās dienas, dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu.

          Pieņemot lēmumu par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 408. 14. punktu, dzīvokļu īpašnieku kopība:

 1. nevar atteikties no obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas;

 2. nevar atteikties no dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas;

 3. var pieņemt lēmumu par atšķirīgu pakalpojuma izmaksu noteikšanu, norādot priekšlikumu pārvaldīšanas darbības nodrošināšanai;

 4. var pieņemt lēmumu par citu dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves finansējuma avotu;

 5. var pieņemt lēmumu par citu dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas laiku vai finansējuma sadalījumu pa gadiem;

 6. var pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas nodrošināšanu bez pārvaldnieka starpniecības, lēmumā nosakot darbu kārtību un dzīvokļu īpašnieku atbildību;

 7. var pieņemt lēmumu par apdrošināšanas izmaksu ietveršanu tāmē;

 8. var pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;

 9. var pieņemt lēmumu par personas pilnvarošanu dzīvokļu īpašnieku kopības saziņai ar pārvaldnieku.

          Pārvaldnieka sastādītais uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi stājas spēkā nākamā gada 1. janvārī vai citā pārvaldnieka noteiktajā termiņā, ja:

 1. sasauktā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nav bijusi lemttiesīga vai tajā nav pieņemts lēmums;

 2. dzīvokļu īpašnieku kopība minētajā termiņā nav pieņēmusi lēmumu par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu;

 3. dzīvokļu īpašnieku kopība minētajā termiņā nav pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

bottom of page