Projekta nosaukums: Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Tārgales pagastā

Projekta numurs: 4.3.1.0/22/A/048

Finansējuma saņēmējs: SIA "VNK serviss"
Reģ.Nr.:41203017566
Jur. adrese: Rūpnīcas iela 2 - 31, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615

Projekta kopējais finansējums: 341 152.20

Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: KF: 128 480.88

Kopējie atbilstīgie izdevumi: 321 202.20

Atbildīgā iestāde: Ekonomikas ministrija

Projekta mērķa grupa: Projekta mērķa grupa ir Tārgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas lietotāji, kas izmanto Tārgales ciema centralizēto siltumapgādes pakalpojumu. Tārgales ciemā siltumapgāde tiek nodrošināta patērētājiem 7 daudzdzīvokļu mājās (Apiņi, Celtnieki 1, Celtnieki 2, Dziesmas, Pīlādži, Skaistkalni, Zelmeņi) jeb kopumā 177 mājsaimniecībām, kā arī Tārgales skolai, kuras telpās ir izvietota arī pirmsskolas izglītības iestāde, Pagasta pārvaldei, kā arī daudzdzīvokļu namos esošajām juridiskajām personām. Projekta īstenošana nodrošinās mērķa grupai videi draudzīgāku siltumenerģiju, enerģētisko drošību, paredzamākas un zemākas siltumenerģijas ražošanas izmaksas, attiecīgi radot priekšnosacījumu zemākam siltumenerģijas tarifam. Projekta aktivitātes skars visa vecuma grupu iedzīvotājus. Netieša ietekme projekta realizācijas rezultātā tiks atstāta uz ciema viesiem, tūristiem, novada iedzīvotājiem.

Projekta kopsavilkums: Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Tārgales ciema centralizētajā siltumapgādē. Projekta specifiskie mērķi: 1. Paaugstināt siltumavota efektivitāti, samazinot vietējo atjaunojamo energoresursu (šķeldas) un elektroenerģijas patēriņu, siltumenerģijas ražošanā; 2. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizēšana un pieaugums centralizētajā siltumapgādē – ar jaudu līdz 0,95 MW; 3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 2,41 CO2 tonnas/gadā. Lai sasniegtu projekta mērķi tiek plānotas šadas projekta aktivitātes: 1. Šķeldas katla iegāde, piegāde un uzstādīšana; 2. Projekta vadība un uzraudzība. Projekta rezultāti: 1. Siltumavota efektivitātes paaugstināšana par 26,67%; 2. Siltumenerģijas ražošanai patērētā kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā ir 7,79 MWh/gadā; 3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā 0,0187 CO2tonnas/gadā. Sasniedzot projekta mērķi un plānotos rezultātus, tiks novērstas galvenās pastāvošās problēmas Tārgales ciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā - zema siltumavota efektivitāte - salīdzinoši augsts kurināmā un elektroenerģijas patēriņš. Projektu plānots īstenot 14 mēnešus no 10.2022. līdz 12.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 341 152,20 eiro (bez PVN), no kurām KF atbalsts 128 480,88 eiro. Projekta īstenošanu plānots uzsākt pēc projekta pieteikuma iesniegšanas CFLA.

Līguma noslēgšanas datums: 14.10.2022

Projekta sākuma datums: 14.10.2022

Projekta beigu datums: 13.12.2023