Siltumenerģijas ražošana un piegāde

SIA "VNK serviss" nodarbojas ar siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Ventspils novadā - Ugālē, Puzē. Siltumenerģijas ražošanu un piegādi Ugālē nodrošina 1 katlu mājas, Puzē – 1 katlumāja. Šodien aktīvi strādājam, lai rudenī nodrošinātu centralizēto apkuri Užavas ciemā un Ventavā.

Ūdensapgāde

SIA „VNK serviss” sniegtajos pakalpojumos ietilpst ūdens ieguve un sadale. Iegūtais ūdens, pirms piegādes patērētājam, tiek attīrīts ūdens atdzelžošanas iekārtās.

Kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana 

SIA „VNK serviss” sniedz kanalizācijas pakalpojumus. Ventspils novada apsaimniekojamās mājās centralizētajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā tiek novadīti un attīrīti pilsētas un individuālo māju notekūdeņi un septiskie notekūdeņi no pilsētas izsmeļamajām bedrēm.

Dzīvojamo māju apsaimniekošana

SIA „VNK serviss” apsaimnieko 26 dzīvojamās mājas Ugālē, 4 dzīvojamās mājas Puzē.  Ar 2018.gada 02.maiju uzsākta namu apsaimniekošana Vārves pagastā un Užavā, 2019. gadā sākts apsaimniekot dzīvojamos namus Usmas, Ziru, Popes un Stiklu ciemā.

 .