Finansšu pārskats uz 30.04.2020.


Dzīvojamās mājas Zūras 4 finanšu pārskats uz 30.04.2020.

Balstoties uz 10.11.2019. notikušo īpašnieku kopsapulci, kurā tika pieņemts  lēmums par pārvaldīšanas maksas apmēra noteikšanu 2020. gadam, tika sastādītas divas darbu tāmes. Pirmā stājas spēkā no 01.01.2020., otrā - no 01.07.2020.


Balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem nr. 408. “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, dzīvokļu īpašnieku kopībai apstiprināšanai ir sagatavots dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns (1. pielikums) un apsaimniekošanas maksas tāme 2020. gadam. (2. pielikums), kā arī finanšu pārskats uz 01.10.2019.

Ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā pēc paziņojumā norādītās dienas, dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, par to rakstiski informējot pārvaldnieku. 

 .