SIA “VNK serviss” privātuma politika

Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā pašvaldības SIA“VNK serviss”(turpmāk - VNK serviss) ievāc un apstrādā fizisko personu datus.VNK serviss rūpējas par fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika attiecas uz: 

1) fiziskajām personām – VNK serviss darbiniekiem un pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras veic fizisku personu datu apstrādi saistībā ar VNK serviss noteikto funkciju un uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu;

2) VNK serviss struktūrvienību apmeklētājiem, tajā skaitā attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana; 

3) korespondences ar VNK serviss iesniedzējiem un saņēmējiem.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “VNK serviss”, 

reģistrācijas Nr.41203017566, adrese: Rūpnīcas iela 2-31,

Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615,

tālrunis: 63637588, e-pasts: info@vnkserviss.lv.

Izmantojot šo kontaktinformāciju, var iegūt informāciju vai iesniegt sūdzību par VNK serviss veikto fizisko personu datu apstrādi.


Personas datu apstrādes un aizsardzības principi

2. VNK serviss, apstrādājot personas datus, ievēro šādus principus:

     2.1. apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā; 

     2.2. apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai; 

     2.3. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret                nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;

     2.4. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā; 

     2.5. apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās; 2.6. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un                to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās                          funkcijas un pienākumus.

Personas datu iegūšanas avoti

3. Personas dati var tikt iegūti no:

     3.1. datu subjektiem; 

     3.2. trešajām personām (piemēram, bet ne tikai: personām, kuras Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarotas                                  veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu); 

     3.3. privātajiem un publiskajiem registriem.

Personas datu apstrādes mērķi

      4. VNK serviss apstrādā personas datus tam noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, kā arī pakalpojumu sniegšanai, lai: 

      4.1. nodrošinātu Ventspils novadā centralizēto siltumapgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju, daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,                         dienesta viesnīcas pakalpojumus; 

      4.2. nodrošinātu līgumsaistību izpildi, klientu uzskaiti, pakalpojumus un to administrēšanu, maksājumu sadali, norēķinu veikšanu un kontroli;

      4.3. nodrošinātu saziņu ar klientiem, uzņēmējiem un citām publiskām vai privātām personām; 

      4.4. izsniegtu izziņas, kas apstiprina parādu neesamību par VNK serviss pakalpojumiem; 

      4.5. nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanu, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi; 

      4.6. informētu sabiedrību par VNK serviss darbību, informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, mārketingam                       veiktu fotografēšanu, video vai audiovizuālu fiksāciju;

      4.7. novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgo interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību                 (tiek veikta videonovērošana); 

      4.8. citos nolūkos, informējot personas, par kurām fizisko personu datu apstrāde tiek veikta.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats šīs privātuma politikas 4.1. – 4.5.apakšpunktā norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem ir Regulas 6.panta 1.punkta b), c) un e) apakšpunkts, proti: 

     5.1. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma                              noslēgšanas;

      5.2. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz VNK serviss attiecināmu juridisku pienākumu, kas noteikts ārējos normatīvajos aktos - likumos, Ministru kabineta                         noteikumos un Ventspils novada pašvaldības saistošajos noteikumos; 

      5.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot VNK serviss likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

6. Fotografēšanas, video vai audiovizuālas fiksācijas veikšanas tiesiskais pamats, īstenojot šīs privātuma politikas 4.6.apakšpunktā noteiktos mērķus, ir Regulas 6.panta 1.punkta e) un f) apakšpunkts – apstrāde tiek veikta sabiedrības interesēs, kā arī VNK serviss leģitīmo interešu ievērošanai (piem. informēt sabiedrību par savu darbību). 

7. VNK serviss, veicot videonovērošanu šīs privātuma politikas 4.7.apakšpunktā noteiktajiem mērķiem, apstrādā personas datus pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu, lai aizsargātu savas vai trešās personas leģitīmās intereses un personu vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību (piemēram, kaitējuma, zaudējumu un personu, kas tos izdarījušas, identificēšana).

Personas datu kategorijas

8. VNK serviss, īstenojot šīs privātuma politikas 4.punktā noteiktos personas datu apstrādes mērķus, galvenokārt, apstrādā šādas fizisko personu datu kategorijas: 

     8.1. identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads);

     8.2. kontaktinformācija (piemēram, deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

     8.3. CV, izglītības dokumenti, motivācijas vēstules;

     8.4. finanšu dati (piemēram, bankas konts, atlīdzības apmērs);

     8.5. informācija par klienta maksājumiem, tostarp, parādu;

     8.6. foto, video un audiovizuālas fiksācijas; 

     8.7 videonovērošanas dati (personas attēls (izskats), personas rīcības veids (uzvedība), personas attēla ieraksta vieta, personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks,                ieraksta sākums un beigas));

     8.8. citas personas datu kategorijas, kuru apstrādi nosaka ārējie normatīvie akti.

Personas datu glabāšanas ilgums

9. VNK serviss drīkst glabāt un apstrādāt fizisko personu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

    9.1. dati ir nepieciešami noteikto mērķu sasniegšanai;

    9.2. kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

    9.3. kamēr ir spēkā fiziskās personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. 10. Videonovērošanas ieraksti             tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 14 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami,                       palīdzēs VNK serviss vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās             intereses nodrošināšanas brīdim. 11. Pēc tam, kad iepriekšējos punktos minētie kritēriji nav piemērojami, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti                   glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Personas datu nodošana

12. VNK serviss var nodot fizisko personu datus publiskām un privātām personām, kurām tos izpaust ir VNK serviss tiesības vai pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līgumiem, vai saņemot datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu savu personas datu nodošanai. 

13. Nododot fizisko personu datus, VNK serviss nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, ievērošanai.

14. VNK serviss rīcībā esošie fizisko personu dati netiek nodoti trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Foto, video un audiovizuālo fiksāciju veikšana

15. Lai informētu sabiedrību par VNK serviss darbību, informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, mārketingam un intervijām, var tikt veikta foto, video un audiovizuāla fiksācija.

16. Personas tiek informētas par VNK serviss plānoto foto, video un audiovizuālo fiksāciju veikšanu.

17. Gadījumos, kad personas datu apstrādei nepieciešama personas sniegta piekrišana, VNK serviss darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var personu uzrunāt tieši un lūgt tās atļauju personas fiksēšanai foto attēlu, video vai audiovizuālā formā un šīs fiksācijas publiskošanai. Ja šajā situācijā persona ļauj veikt foto attēlu, video vai audiovizuālu fiksāciju un to publiskot, uzskatāms, ka persona ir sniegusi piekrišanu savu personas datu apstrādei (sava foto attēla, video vai audiovizuālās fiksācijas publiskošanai). Atsevišķos gadījumos var tikt lūgts personas piekrišanu noformēt rakstiski.

18. VNK serviss uzņemtos foto attēlus, video un audiovizuālās fiksācijas var izvietot interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, Ventspils novada pašvaldības informatīvajos izdevumos, reprezentācijās, tai skaitā drukātajos materiālos, sociālo tīklu profilos u.c.

Datu subjekta tiesības

19. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie personas datu apstrādes pārziņa (VNK serviss) un lūgt sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi. 

20. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

      20.1. rakstveida formā klātienē VNK serviss telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti), jo datu subjektam ir pienākums sevi                     identificēt;

      20.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek rezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma                       iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, VNK serviss saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus                   informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu;

      20.3. izmantojot pasta sūtījumu. Šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka trešās personas                           nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi, VNK serviss saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to                     par nepieciešamu.

21. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Regulas 15. – 22. pantu, VNK serviss izvērtē, vai pieprasījumā ietvertais lūgums ir apmierināms vai arī pastāv kādi Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktie izņēmumi, kad datu subjekta pieprasījums nav apmierināms.

22. Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta sniegta piekrišana, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā.

23. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu viņa personas datu apstrādi VNK serviss vai Datu valsts inspekcijā.