SIA “VNK serviss” galvenās darbības jomas: 

  • Siltumapgāde - siltumenerģijas ražošana, sadale, piegāde un tirdzniecība;
  • Ūdensapgāde un notekūdeņu attīrīšana - ūdens ieguve un sagatavošana, ūdens piegāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
  • Dzīvojamo namu pārvaldība un īres pakalpojumu joma - daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana un Ventspils novada pašvaldībai piederošo īres dzīvokļu fonda pārvaldība;
  • tāpat uzņēmums nodrošina ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu un remontu, kā arī sniedz citus pakalpojumus, kuri ir saistīti ar pamatdarbību, piemēram, servisa pakalpojumus apsaimniekojamajos namos.

SIA “VNK serviss” ir 100% Ventspils novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas vēsturiski dibināta 11.01.2002. kā Ugāles pagasta bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ugāles namu pārvalde”, pēc tam 09.11.2004. ierakstīta Komercreģistrā kā pašvaldības SIA “Ugāles nami” un 05.10.2017. mainīts sabiedrības nosaukums uz SIA “VNK serviss”. Komercsabiedrība darbojas saskaņā ar Statūtiem, Valdes reglamentu un Ventspils novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja lēmumiem un rīkojumiem. Kapitālsabiedrības izpildinstitūciju veido valde, kuru ieceļ Dalībnieku sapulce. Valde savu darbu organizē atbilstoši Statūtiem, Valdes reglamentam un Kapitāldaļu turētāja noteikumiem un lēmumiem. Dalībnieka (dalībnieku sapulces)  funkciju pilda kapitāldaļu turētāja – Ventspils novada pašvaldības nozīmēts pārstāvis. SIA “VNK serviss” nepieciešams Ventspils novada domes apstiprinājums attiecībā uz tarifiem, investīciju plānošanu, aizņēmumiem, nozīmīgu iegāžu un piegāžu līgumu slēgšanu, lielāku iekārtu iepirkumu un nomaiņu, izmaiņām štatu sarakstā un citu nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.

Saimnieciskā darbība ģeogrāfiski tiek organizēta 3 iecirkņos:

  • Ugāles iecirknis, kurā ietilpst Ugāles pagasts, Puzes pagasts (Stiklu un Blāzmas ciemi), Usmas pagasts, Popes pagasts un Ances pagasts;
  • Vārves iecirknis, kurā ietilpst Vārves pagasts (Vārves, Ventavas un Zūru ciemi), Užavas pagasts un Ziru pagasts un Jūrkalnes pagasts;
  • Piltenes iecirknis, kurā ietilpst Zlēku pagasts, Tārgales un Piltenes pagasti.

Pamatdarbība tiek iedalīta 3 galvenajās pakalpojumu jomās:

  • siltumapgāde, ko tehniskajā un ikdienas organizatoriskajā līmenī pārrauga pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (enerģētikas jomā);
  • ūdensapgāde un notekūdeņu attīrīšana, ko tehniskajā un ikdienas organizatoriskajā līmenī, atbilstoši ģeogrāfiskajai teritorijai, pārrauga 3 iecirkņa priekšnieki;
  • dzīvojamo māju pārvaldīšana un Ventspils novada pašvaldības īres dzīvokļu pārvaldības nodrošināšana, kuru tehniskajā un ikdienas organizatoriskajā līmenī pārrauga apsaimniekošanas nodaļas vadītājs, kurš ir arī atbildīgs par stratēģisko mērķu sasniegšanu šajā jomā.

Līdz 2017. gada oktobrim SIA “VNK serviss” (tajā laikā ar nosaukumu – PSIA “Ugāles nami”) bija lokāli strādājošs uzņēmums Ugāles pagastā un Puzes pagasta Blāzmas ciemā, kas nodarbojās ar ūdensapgādi un notekūdeņu attīrīšanu, kā arī ar siltumapgādi Ugāles pagasta un Puzes pagasta Blāzmas ciema patērētājiem, t.sk. nodrošināja dzīvojamo māju pārvaldības funkciju īstenošanu un pašvaldības īres fonda pārvaldību.

Pēc Ventspils novada pašvaldības deputātu lēmuma pieņemšanas 2017. gada nogalē par uzņēmuma pakāpenisku paplašināšanu (nododot komercsabiedrības pārvaldībā visa novada komunālo saimniecību), tika nomainīts uzņēmuma nosaukums un sākot ar 2018. gadu uzņēmums (savstarpēji noslēgtā Deleģēšanas līguma ietvaros ar Ventspils novada pašvaldību) uzsāka nodrošināt ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas, dzīvojamā fonda pārvaldības un pašvaldības īres fonda pārvaldības pakalpojumu sniegšanu arī Vārves un Užavas pagastu iedzīvotājiem, un siltumapgādes ražošanu un piegādāšanu Užavas pagastā, kā arī Vārves pagasta Ventavas ciemā.

2019. gadā uzņēmums uzsāka nodrošināt ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas, dzīvojamā fonda pārvaldības un pašvaldības īres fonda pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Ziru, Usmas, Popes pagastos un Puzes pagasta Stiklos, tāpat kā siltumapgādes nodrošināšanu Usmas pagastā (pēc katlu mājas otrās kārtas modernizācijas) un Puzes pagasta Stiklos.

Kopš 2020. gada uzņēmums nodrošina ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas, dzīvojamā fonda pārvaldības un pašvaldības īres fonda pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Zlēkās, Ancē, un dzīvojamā fonda pārvaldības un pašvaldības īres fonda pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Piltenē un Tārgalē.

2021. gadā ir pārņemtas arī Piltenes un Tārgales ūdensapgādes, notekūdeņu attīrīšanas un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu, kā arī pārējās funkcijas, kuras deleģēs pašvaldība, t.sk. deleģēto pakalpojumu sniegšanu Jūrkalnes pagastā.

Paralēli savai pamatdarbībai uzņēmums vēsturiski sniedz arī citus papildus pakalpojumus un remonta darbu pakalpojumus pagastu pašvaldības iestādēm un iedzīvotājiem.